Regulamin platformy Testy Online - obowiązujący od dnia 2023.01.20

Regulamin platformy Testy Online - obowiązujący od dnia 2023.01.20

REGULAMIN SERWISU

Testy Online

obowiązujący od  25 października 2023 roku.

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis „Testy Online” - produkt o przeznaczeniu edukacyjnym w postaci rozwiązania teleinformatycznego znajdujący się w sieci Internet pod adresem https://imageprawojazdy.pl, za pomocą którego świadczone są Usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Operator serwisu - firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisu „Testy Online”.
 3. Klient - osoba lub podmiot dokonująca zakupu Usługi z Regulaminem i przepisami prawa.
 4. Konsument - osoba fizyczna lub podmiot, będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dokonująca zakupu Usługi bezpośrednio u Operatora serwisu.
  1. Konsumentem jest również Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przysługują jej więc prawa wynikające z Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Serwis „Kierowca doskonały” - serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.e-prawojazdy.eu i na zasadach określonych w regulaminie tego serwisu, będący własnością Operatora serwisu.
 6. OSK - przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która uzyskuje dostęp do usług Serwisu „Testy Online” na podstawie Umowy abonenckiej.
 7. Umowa abonencka - umowa, której przedmiotem jest odpłatne umożliwienie OSK przez Operatora serwisu na rzecz pracowników własnych i/lub Kursanta rejestrację w Serwisie „Testy Online” w celu świadczenia Usług.
 8. Kursant - klient OSK będący osobą fizyczną korzystającą z Serwisu „Testy Online” na podstawie Umowy abonenckiej.
 9. Użytkownik - Kursant, Klient lub osoba na podstawie Umowy abonenckiej, która jest uprawniona do korzystania z Usług Serwisu „Testy Online”.
 10. Kod aktywacyjny - odpłatny indywidualny kod umożliwiający dostęp do Usług świadczonych w ramach Serwisu „Testy Online”, stanowiący środek umożliwiający dostęp do treści cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Test sprawdzający - narzędzie pozwalające na sprawdzenie wiedzy na temat zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad dotyczących zarobkowego przewozu osób i rzeczy i/lub przewozu materiałów niebezpiecznych.
 12. Usługa - usługi świadczone drogą elektroniczną i na odległość bezpłatnie lub odpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika lub Użytkownika w ramach Serwisu i w oparciu o niniejszy Regulamin, stanowiące usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, których specyfikacja znajduje się w niniejszym Regulaminie.
 13. Publikacje operatora serwisu - wszelkie treści prezentowane w Portalu internetowym przez Operatora serwisu, w szczególności Testy sprawdzające, teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, inne materiały, szata graficzna oraz wybór i układ treści.
 14. Uczestnik - osoba odwiedzająca Serwis „Testy Online”, która korzysta z Usług przewidzianych w Regulaminie, ale nie korzysta z opcji rejestracji w Serwisie.
 15. Numer PKK - numer Profilu Kandydata na Kierowcę.
 16. CTM Mobiltek - Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Józefińska 2, 30-529 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265333
 17. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 18. Usługa SMS - płatność realizowana poprzez telefon komórkowy za pomocą płatnych wiadomości SMS (SMS Premium Rate) umożliwiająca nabywanie Kodu aktywacyjnego. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje CTM Mobiltek na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów.
 19. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu „Testy Online”. Określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady i warunki świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, znajdujący się pod adresem: https://imageprawojazdy.pl

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis „Testy Online” https://imageprawojazdy.pl jest własnością firmy Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.
 2. Serwis „Testy Online” jest serwisem informacyjno-edukacyjnym, umożliwiającym ocenę posiadanego stopnia wiedzy Użytkownika na temat zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Serwis „Testy Online” nie zastępuje egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 3. Regulamin Serwisu „Testy Online” https://imageprawojazdy.pl określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i znajduje się pod tym samym adresem.
 4. Portal składa się z Publikacji operatora serwisu dostępnych bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników przeglądających stronę internetową https://imageprawojazdy.pl oraz Usług płatnych dostępnych po wykupieniu Kodu aktywacyjnego.
 5. Regulamin Serwisu „Testy Online” jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 6. Użytkownicy uzyskują dostęp do Serwisu „Testy Online” po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wymaganych podczas rejestracji. Do Serwisu „Testy Online” można Zalogować się również za pomocą konta w serwisie Facebook, wówczas aplikacja Serwisu otrzyma uprawnienia do skorzystania z loginu, hasła i adresu e-mail Facebooka. Użytkownicy rejestrujący się za pomocną Facebook, obowiązani się do zaznaczenia w Formularzu pola o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Serwisu „Testy Online”.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Serwis świadczy Usługi bezpłatne i usługi płatne.
 2. Każda osoba przeglądająca stronę internetową Serwisu „Testy Online” https://imageprawojazdy.pl uzyskuje dostęp do bezpłatnej Usługi polegającej na dostępie do Publikacji operatora serwisu, na które składają się informacje zamieszczone w odpowiednich zakładkach, w szczególności w zakładkach:
  1. Informacje
  2. Prawo jazdy
  3. Bezpłatny egzamin
 3. Po zakupieniu Kodu aktywacyjnego, zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Serwisu „Testy Online”, Użytkownik uzyskuje dodatkowo dostęp do płatnej Usługi polegającej na dostępie do Publikacji operatora serwisu w postaci Testów sprawdzających, na które składają się informacje zamieszczone w odpowiednich zakładkach, w szczególności w zakładkach:
  1. Testy A, A1, A2 i AM
  2. Testy B
  3. Testy C i D
  4. Testy B1
  5. Testy T
  6. Egzamin wewnętrzny z wydrukiem
  7. Pytania ADR 2017-2019
  8. Pytania Kwalifikacja Wstępna
  9. Test ABCDT EN
  10. Karta rowerowa

§ 4. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Dostęp do Usług Serwisu „Testy Online” jest możliwy po utworzeniu i aktywowaniu konta.
 2. Utworzenie konta Użytkownika Serwisu „Testy Online” możliwe jest:
  1. po zalogowaniu się za pośrednictwem portalu Facebook, kiedy do Serwisu „Testy Online” automatycznie przekazywane są następujące dane:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail,
  2. po wypełnieniu formularza zawierającego:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail.
  3. po wypełnieniu przez OSK formularza zawierającego:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail.
  4. po zalogowaniu w usłudze Kierowca doskonały, kiedy do serwisu Testy-online automatycznie przekazywane są następujące dane:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail.
 3. Opcjonalnie i dobrowolnie Użytkownik Serwisu „Testy Online” może umieścić w systemie:
  1. Numer PESEL,
  2. Numer PKK.
 4. Po utworzeniu konta należy je aktywować, klikając w link zawarty w wiadomości e-mail wysłanej przez Operatora serwisu. Nie dotyczy to kont utworzonych za pomocą logowania przy wykorzystaniu konta na Facebooku.
 5. Konto Użytkownika umożliwia:
  1. zapoznanie się z bezpłatnymi Usługami,
  2. wykupienie Kodu aktywacyjnego,
  3. wprowadzenie Kodu aktywacyjnego Serwisie „Testy Online”,
  4. korzystanie z płatnych Usług - po wprowadzeniu Kodu aktywacyjnego,
  5. zapoznanie się z wynikami Testów sprawdzających - po wprowadzeniu Kodu aktywacyjnego,
  6. zapoznanie się z archiwalnymi wynikami Testów sprawdzających - po wprowadzeniu Kodu aktywacyjnego,
  7. wykorzystanie Kodu aktywacyjnego przyznanego w ramach innych usług lub przypisanego przez OSK.
 6.  Konto użytkownika ważne jest bezterminowo z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. Operator serwisu zastrzega sobie usunięcie kont Użytkowników, na które nikt się nie zaloguje przez okres pięciu lat.
 8. ​Użytkownik ma prawo zlikwidować konto w każdym momencie poprzez wybranie opcji Usuń konto i postępowanie zgodnie z informacjami widocznymi na ekranie. Po zakończeniu procesu dane zostaną Usunięte.
 9. Klient może zlikwidować Konto w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres Sprzedawcy: 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11.
 10. Klient może zlikwidować Konto w każdym czasie również poprzez:
  1. wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy znajdującego się na stronie internetowej
  2. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu obejmującym oświadczenie o rozwiązaniu umowy, Operator Serwisu wysyła wiadomość e-mail w celu potwierdzenia przez Klienta woli usunięcia Konta.
  3. w ciągu 24 godzin od wysłania przez Operatora Serwisu wiadomości, o której jest mowa w ust. 10 powyżej konto zostanie usunięte.

    

 

 

§ 5. KONTO OSK

 1. 1. Aby OSK uzyskało dostęp do Serwisu „Testy Online” niezbędne jest zawarcie Umowy abonenckiej pomiędzy OSK, a Operatorem Serwisu.
 2. Po zawarciu Umowy abonenckiej OSK może zarejestrować się w Serwisie „Testy Online”.
 3. Podczas rejestracji w Serwisie „Testy Online” OSK wprowadza następujące dane:
  1. dane teleadresowe:
   1. Nazwa firmy,
   2. Numer NIP,
   3. Ulica i numer,
   4. Miejscowość,
   5. Kod pocztowy,
   6. Telefon,
   7. Adres e-mail.
  2. dane pracownika OSK:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail.
 4. Podczas tworzenia profilu OSK, każdemu OSK, Operator serwisu nadaje indywidualny symbol.
 5. Podczas tworzenia profilu OSK tworzone są konta dla pracowników OSK.
 6. Po stworzeniu profilu OSK Operator serwisu przekazuje pracownikom OSK, którym konta zostały założone, za pomocą poczty elektronicznej e-mail z:
  1. adresem strony umożliwiający logowanie do Serwisu „Testy Online”,
  2. login oraz hasło dostępu do Serwisu „Testy Online”.
 7. Podczas pierwszego logowania pracownik OSK musi dokonać zmiany hasła, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu, co jest równoznaczne z aktywacją konta.
 8. Konto OSK nie może być usunięte z systemu może jednak zostać dezaktywowane przez OSK.
 9. Założone i aktywowane pierwsze konto pracownika OSK, umożliwia:
  1. zamawianie w imieniu OSK Kodów aktywacyjnych,
  2. zapoznanie się z listą dostępnych w danym OSK Kodów aktywacyjnych,
  3. tworzenie kolejnych kont dla pracowników OSK,
  4. edycje danych poszczególnych kont,
  5. wgląd w postępy nauki.
 10. Pierwsze konto OSK umożliwia zarządzanie kontami, które:
  1. zostały założone przez dane OSK,
  2. zostały na nich aktywowane Kody aktywacyjne dystrybuowane przez dane OSK,
  3. zostały na nich aktywowane Kody aktywacyjne przez Użytkowników systemu Kierowca doskonały przypisanych w tym systemie do danego OSK.

§ 6. ZAKUP KODÓW AKTYWACYJNYCH

 1. Kody aktywacyjne do Serwisu „Testy Online” można nabyć:
  1. za pośrednictwem strony https://www.grupaimage.eu,
  2. za pomocą Usługi SMS. Po wysłaniu płatnej wiadomości, klient otrzymuje kod dostępu. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje CTM Mobiltek. Wiadomość SMS może być wysłana na następujące numery telefonu: 73068 (koszt 3,69 zł brutto), 91058 (koszt 12,30 zł brutto), 91958 (koszt 23,37 zł brutto) lub 92578 (koszt 30,75 zł brutto). Dokładna treść wiadomości jaka ma być wysłana znajduje się każdorazowo na stronie z opisem wybranego operatora, niemniej zawsze rozpoczyna się od prefiksu TESTY. Reklamacje dotyczące Usługi SMS można kierować na reklamacje@mobiltek.pl,
  3. Za pośrednictwem OSK.
 2. Operator systemu zastrzega sobie prawo do innych sposobów dystrybucji Kodów aktywacyjnych.
 3. Cena Kodu aktywacyjnego nie obejmuje w szczególności kosztów Użytkownika związanych z uzyskaniem dostępu do Serwisu „Testy Online” w tym, opłat telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, zakupu przez Użytkownika sprzętu lub oprogramowania niezbędnych do właściwego korzystania z Serwisu „Testy Online”, które to koszty Użytkownik pokrywa we własnym zakresie.
 4. Za dzień uiszczenia opłaty za Kod aktywacyjny uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora Serwisu w pełnej wysokości.
 5. Usługę objętą Kodem aktywacyjnym uznaje się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne / wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp tj. aktywacja Kodu aktywacyjnego.
 6. Odstąpienie od umowy, której przedmiotem są Usługi odpłatne (treści i usługi cyfrowe, do których dostęp uzyskuje się poprzez wykorzystanie Kodu aktywacyjnego) jest możliwe wyłącznie przez Klienta będącego Konsumentem oraz do chwili wykorzystania Kodu aktywacyjnego, o czym Klient jest informowany przy zakupie i na co wyraża zgodę na etapie dokonywania zakupu.
 7. Konsument może dokonać zwrotu Kodu aktywacyjnego, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jego otrzymania, składając oświadczenie o odstąpieniu (odstąpienie od umowy). Oświadczenie może zostać złożone za pomocą Wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się na stronie https://imageprawojazdy.pl.pl/odstapienie-od-umowy.
 8. Operator serwisu dokonuje zwrotu należności za zwrócony nieaktywowany Kod aktywacyjny w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, od daty otrzymania zwróconego Kodu aktywacyjnego.

§ 7. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator serwisu jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 2. Umowa jest zawarta na okres czasu określony rodzajem Kodu aktywacyjnego.
 3. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 5. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Operator serwisu zastrzega, że korzystanie z Usług wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 8. Operator serwisu zapewnia działanie Serwisu „Testy Online”, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 9. Operator serwisu ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu „Testy Online” i konta Użytkownika ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Serwisu „Testy Online” i konta Użytkownika, wystąpienia okoliczności, które mogą narazić na szkodę interesy Operator serwisu lub Użytkownika na czas niezbędny do ich usunięcia.
 10. Użytkownik Serwisu „Testy Online” zobowiązuje się nie dokonywać prób uzyskania dostępu do konta innych Użytkowników Serwisu „Testy Online” lub działać na ich szkodę.

§ 8. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Do współpracy z Serwisem „Testy Online”, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
  3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,
 2. Zapewniamy prawidłowe działanie Serwisem „Testy Online” w internetowych przeglądarkach Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge w aktualnej wersji.
 3. Do prawidłowego działania Serwisu „Testy Online” konieczne może być działanie w postaci włączenie obsługi JavaScript oraz zaakceptowania plików Cookies
 4. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu „Testy Online” w przypadkach od niego niezależnych. W takich sytuacjach, ważność Usług zostanie wydłużona o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu „Testy Online”.
 5. Operator serwisu ma prawo czasowo wstrzymać działanie Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 6. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Serwisu „Testy Online”, Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin wcześniej, za pomocą informacji zamieszczonej na stronie głównej Serwisu „Testy Online”.
 7. Operator serwisu ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu „Testy Online” lub konto ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy stron.
 8. O zablokowaniu konta lub dostępu do Serwisu „Testy Online” Użytkownicy zostaną poinformowani na adres e-mail podany podczas rejestracji do Serwisu „Testy Online”.
 9. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników Serwisu „Testy Online”, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Operator serwisu nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkowników wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 11. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach Serwisu „Testy Online”.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. 1. Aplikacja, strona internetowa Serwisu, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Prawa do Aplikacji, strony internetowej Serwisu oraz wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w tym tekstów, grafik, szaty graficznej oraz wyboru i układu treści prezentowanych w Serwisie, przysługują Organizatorowi i są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776).
 2. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Publikacji operatora serwisu przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
 3. Korzystanie z materiałów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Internetowym nie powoduje nabycia przez Użytkowników praw do tych utworów lub baz danych.
 4. Zabroniona jest publiczna prezentacja Publikacji operatora serwisu, ich kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących do celów komercyjnych, o ile nie zostanie to dopuszczone wyraźnym zapisem, bądź zgodą Organizatora wyrażoną pisemnie.
 5. Strona internetowa Serwisu Internetowego w całości lub we fragmentach, w tym zamieszczone na niej teksty, dokumenty, grafiki, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora.
 6. Użytkownik wykorzystujący Publikacje operatora serwisu w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych.
 7. Organizatora udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Publikacji operatora serwisu oraz licencji na korzystanie z Usług Serwisu na zasadach wskazanych poniżej.
 8. Licencje na korzystanie z Publikacji operatora serwisu udzielane są jako licencje niewyłączne, na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy. Uzyskanie takich licencji następuje z chwilą założenia Konta przez Użytkownika.
 9. Licencje upoważniają do korzystania z Publikacji operatora serwisu bez prawa do udzielania sublicencji na wyświetlanie na ekranie komputera.

§ 10. REKLAMACJE

1.      Prawo do składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu „Testy Online” na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przysługuje Klientom będącymi Konsumentami w przypadku, gdy zakupiona Usługa jest niezgodna z umową.

2.      Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu „Testy Online”, w zakresie Usług nieodpłatnych, należy składać listownie pod adres: Grupa IMAGE sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11; lub e-mailem na adres e-mail redakcja@grupaimage.pl, przy czym do tego rodzaju reklamacji nie znajdują zastosowania pozostałe zapisy niniejszego paragrafu 10.

3.      W przypadku Użytkownika Przedsiębiorcy niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, odpowiedzialność Operatora serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona i pozostałe zapisy niniejszego paragrafu 10 nie znajdują zastosowania.

4.      Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11; lub e-mailem na adres e-mail redakcja@grupaimage.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Serwisu „Testy Online”. Reklamacja powinna obejmować:

        dane kontaktowe składającego reklamację,

        konto w systemie,

        dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,

        wskazanie żądań składającego reklamację

5.      Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Konsument ma prawo żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową. Operator serwisu doprowadza Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6.      W przypadku niezgodności Usługi z umową oraz po uprzednim bezskutecznym skorzystaniu z uprawnienia określonego w pkt. 4. powyżej, Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, gdy:

a)       doprowadzenie do zgodności Usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

b)      Operator serwisu nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

c)       brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Operator serwisu próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

d)      brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. 4 powyżej;

e)      z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

7.      Operator serwisu po otrzymaniu reklamacji (zawierającej żądanie określone w pkt. 4 lub 5 powyżej), ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.

8.      Przed wszczęciem postępowania sądowego, Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

        http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

        http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

        http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.      Konsument uprawniony jest w szczególności do:

        zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

        zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

        uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

§ 11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Indywidualne ustawienia i konfiguracje komputera, monitora, wykorzystywanego łącza internetowego lub urządzeń sieciowych Użytkownika, powodujące błędne lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Serwisu „Testy Online”, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu „Testy Online”, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator serwisu nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 4. Operator serwisu nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Użytkownika.

§ 12. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa wygasa automatycznie po upływie czasu ważności Kodu aktywacyjnego.
 2. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu ważności Kodu aktywacyjnego na zasadach określonych poniżej.
 3. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez dezaktywację konta Użytkownika.
 4. Skutkiem dezaktywacji konta Użytkownika jest brak możliwości zalogowania się do Serwisu „Testy Online”.
 5. OSK i Użytkownik mogą dezaktywować konto w każdym czasie poprzez:
  1. wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy znajdującego się na stronie Serwisu Internetowego i przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Operatora Systemu;
  2. wybranie odpowiedniej opcji w Serwisie „Testy Online”.
 6. Operator Systemu dokonuje rozwiązania Umowy poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail informacji, o planowanej dezaktywacji Konta użytkownika.
 7. Operator Systemu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku:
  1. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. naruszenia przez Użytkownika praw autorskich Operatora Systemu,
  4. udostępniania Kodu aktywacyjnego, loginu lub hasła osobom trzecim.

§ 14. ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej https://imageprawojazdy.pl.pl/.
 2. Operator serwisu jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu „Testy Online” z zachowaniem zasad określonych poniżej.
 3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Operator serwisu informuje przez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu „Testy Online wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie znajdować się na stronie internetowej Serwisu „Testy Online na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 5. Użytkowników Serwisu „Testy Online, którzy dokonali rejestracji i posiadają założone konto, Operator serwisu informuje o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu.
 6. Użytkownik będzie proszony o zaakceptowanie zmian w Regulaminie w dniu ich wejścia w życie.
 7. Użytkownikom, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 8. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika, który dokonał rejestracji i posiada konto, równoznaczne jest z rezygnacją z Usług i dezaktywacją jego konta Użytkownika w Serwisie „Testy Online.
 9. Zmieniony Regulaminu obowiązuje Abonentów, którzy:
  1. nie dokonali wypowiedzenia Regulaminu zgodnie z uprawnieniem wskazanym w punkcie 7 powyżej
  2. zawarli Umowę po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 10. Rezygnacja ze świadczenia usług nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 r. poz. 880 t.j. z późn. zmianami).
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem „Testy Online” będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Operator serwisu może publikować w Serwisie „Testy Online” bannery i linki do innych serwisów internetowych. Użytkownik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu świadczącego usługi. Po przejściu na taką stronę należącą do innego podmiotu, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.