Klauzula informacyjna dla kursanta

Klauzula informacyjna dla kursanta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KURSANTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Informacje dotyczące administratora

  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia .............................., ........................, tel. ................., fax ....................., adres mailowy: ...........................

 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy oraz w celu świadczenia usług edukacyjnych oferowanych w Serwisie internetowym „https://testyonline.grupaimage.eu”.

  Ośrodek Szkolenia Kierowców jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer Pesel (opcjonalnie),
  4. Numer profilu kandydata na kierowcę (opcjonalnie),
  5. Kod aktywacyjny.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub
  2. w przypadku złożenia, do czasu zakończenia procesu obsługi reklamacji.
 4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Prawa wymienione w pkt. 1-6 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.

 5. Podanie danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne w celu identyfikacji Kursanta w Serwisie Internetowym „ https://testyonline.grupaimage.eu” i umożliwienia korzystania z usług edukacyjnych oferowanych przez ten serwis.

 6. Profilowanie

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

 7. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

  Kancelaria prawna, serwisy płatnicze, banki, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych. podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.