Informacje

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich

Data publikacji: 2 września 2019, 09:55 , data aktualizacji: 4 września 2019, 09:59
Autor: Jolanta Michasiewicz

Z dniem 1 września 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, które traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa zmian. Wydanie nowego rozporządzenia wynikało z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do obecnego zakresu regulacji w ustawie, wprowadzonego art. 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.), w tym zakresu upoważnienia ustawowego. Ponadto przepisy projektowanego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18).

Zakres regulacji: Wydane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287) określa: szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego prowadzonego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zakres: badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów, pomocniczych badań diagnostycznych; jednostki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich, wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza; dodatkowe kwalifikacje, podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia; wysokość opłaty za wpis do ewidencji.

Zmiany w odniesieniu do rozporządzenia poprzedzającego. W opublikowanym rozporządzeniu zrezygnowano z obligatoryjnej konsultacji okulistycznej w przypadku badania oceniającego widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, w odniesieniu do określonych grup, załączniki dostosowano do dyrektyw unijnych, usystematyzowano kartę badania lekarskiego.

W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem, w projektowanym rozporządzeniu:

1) w § 6 zrezygnowano z obligatoryjnej konsultacji okulistycznej w przypadku badania oceniającego widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, w odniesieniu do: osób ubiegających się o wydanie lub posiadających: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem; osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy, kierowców, o których mowa w art. 39j ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy. Zmiana jest zgodna z postanowieniami dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zgodnie z którymi badanie narządu wzroku jest takie samo zarówno dla 1 grupy praw jazdy jak i dla 2 grupy, zatem różnicowanie może powodować wydłużenie czasu badania i podniesienia kosztu badania;

2) załącznik nr 2, dotyczący szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku, dostosowano do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zastępując wyrażenie „obuoczne pole widzenia” zastąpiono wyrażeniem „poziome pole widzenia”;

3) załącznik nr 6, dotyczący szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki, uzupełniono dodatkowo o regulacje dotyczące wskazania, iż padaczka – oznacza wystąpienie przynajmniej dwóch napadów padaczkowych w odstępie mniejszym niż 5 lat, natomiast prowokowany napad padaczkowy – oznacza napad spowodowany rozpoznawalnym czynnikiem przyczynowym, którego można uniknąć. Ponadto zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy w ust. 11 wskazano, że orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli napad padaczkowy wystąpił w ciągu ostatniego roku choroby;

4) karta badania lekarskiego została usystematyzowana zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania lekarskiego oraz poprawiona redakcyjnie;

5) wprowadzono przepis przejściowy (§ 14) dotyczący zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, które zachowują moc.